Slobodan pristup informacijama

„Otpadne vode“ d.o.o. Budva je dužno da sačini, objavi na svojoj internet stranici i redovno ažurira vodič za pristup informacijama, shodno članu 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pisani zahtjev za pristup informacijama podnosi se Društvu neposredno na arhivi, putem pošte na adresu: Omladinskih brigada bb - Bečići ili elektronskim putem na e-mail: office@otpadnevode.me.

1. Lica za vođenje postupka po zahtjevu za pristup informacijama su:

- Svetlana Dragović, rukovodilac službe za opšte i pravne poslove
- Đerić Ana, stručni saradnik za opšte i pravne poslove

2. Lice za donošenje rješenja:
- Radulović Milivoje, izvršni direktor

2024