PPOV Budva

Linija vode

Otpadne vode koje dolaze na postrojenje za prečiščivanje prolaze kroz nekoliko tretmana i faza. Najprije se vrši mehanički tretman, a potom slijedi biološko prečišćavanje, hemijsko uklanjanje fosfora i taloženje prije konačnog ispuštanja.

Mehanički tretman

Zgrada sa rešetkama

Prečišćivanje započinje mehaničkim tretmanom gdje se na automatskim rešetkama najprije uklanjaju grubi i inertni materijali veći od 6mm. Otpad sa rešetki se potom ispira vodom, suši, presuje i sakuplja u kontejnerima, a potom predaje sakupljaču otpada na dalje odlaganje.

Bazen za uklanjanje pijeska i masnoće

Uklanjanje pijeska i masnoća se odvija u zatvorenom bazenu. Bazen je aerisan - vrši se uduvavanje vazduha. Pijesak se taloži na dnu bazena odakle se pumpama izvlači i sakuplja u koritima, ispira, suši i sakuplja u kontejnerima, a potom predaje sakupljaču otpada na dalje odlaganje. Masnoće se na površini sakupljaju u komorama iz kojih se nakon punjenja crpe i predaju sakupljaču otpada na dalje zbrinjavanje.

 

Biološko prečišćavanje

Biološko prečišćavanje otpadne vode odvija se putem procesa sa aktivnim muljem. Tokom ovog procesa otpadna voda se intenzivno miješa sa ovazdušenim i biološki aktivnim muljem (koji se u osnovi sastoji od bakterija i mikroorganizama). Kiseonik u procesu se obezbjedjuje preko 10 površinskih četkastih aeratora,  a miješanje se obezbjedjuje sa 16 potopnih miksera. U bazenima se kontinualno mjere koncentracije kiseonika i vrijednosti redox potencijala.

Hemijski tretman

Nakon biološkog tretmana, a ukoliko je potrebno vrši se doziranje hemikalija za adekvatno uklanjanje fosfora.

Slijede kružni taložnici (prečnika 36 m) u kojima se mulj odvaja od tretirane vode pod uticajem sile gravitacije, a prečišćena voda se preko izlazne komore ispušta u gravitacioni cjevovod i potom u Jadransko more.

Hemijski tretman

Nakon biološkog tretmana, a ukoliko je potrebno vrši se doziranje hemikalija za adekvatno uklanjanje fosfora.

Finalni taložnici

 Slijede kružni taložnici (prečnika 36 m) u kojima se mulj odvaja od tretirane vode pod uticajem sile gravitacije, a prečišćena voda se preko izlazne komore ispušta u gravitacioni cjevovod i potom u Jadransko more.

Kontrola izlazne vode

Prije konačnog ispuštanja prečišćena voda se kontroliše na zakonom propisan način.

On-line (kontinualna) kontrola obuhvata praćenje:

  • Protoka otpadne vode (m3);
  • pH vrijednosti;
  • Temperature
  • Provodljivosti

Laboratorijska kontrola obuhvata svakodnevne fizičko-hemijske analize uzoraka otpdane vode. Pored interne kontrole, vrši se eksterno praćenje kvaliteta izlazne vode, vazduha, buke i mulja. Eksternu kontrolu vrše akreditovane laboratorije.

 

 

Linija mulja

Mulj koji predstavlja višak i potrebno ga je ukloniti iz sistema, skladišti se u rezervoaru za mulj zapremine cca 1.550 m3.

Prije vršenja dehidratacije mulja na komornim filter presama, mulj se meša sa hemikalijama (kreč i soli gvožđa) u posebnim rezervoarima. Muljna pogača, koja se dobija nakon dehidratacije mulja na presama se odlaže u kontejnere i predaje obrađivaču otpada na dalje zbrinjavanje. Godišnje se obradi do 5000m3 mulja.