PS BUDVA

PS Budva je objekat gabaritnih dimenzija u osnovi 9,70 m x 11,90 m, koji se sastoji od podzemnog i nadzemnog dijela, a ukupna bruto površina objekta iznosi 141,98 m2. U nadzemnom dijelu objekta nalazi se prostorija za smještaj elektro opreme, a u podzemnom dijelu su smješteni crpilište sa kotom dna + 18,50 mnm i mašinska hala u kojoj su instalirana četiri pumpna agregata, snage po 315 kW, protoka po 332 l/s. Optadna voda sa PS Budva se prepumpava potisnim cjevovodom 710x42,1 PE100 do postrojenja PPOV Budva.