Politika zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu

Društvo se obavezuje na:

 • Usaglašenost sa svim pravilima i prihvaćenim kodeksima prakse u odnosu na zaštitu zdravlja i bezbjednost na radu;
 • Postavlja kratkoročne i dugoročne ciljeve i definiše posebne odgovornosti za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu;
 • Razvija OH&S politike, procedure, smjernice i uputstva;
 • Osigurava da svi menadžeri razumiju i preuzimaju odgovornost za sprovođenje programa u skladu sa OH&S ;
 • Dostavlja i obezbjeđuje informacije, uputstva i treninge kako bi osigurali da su zaposleni upoznati sa sigurnom i bezbjednom radnom praksom, hitnim procedurama i rizicima povezanim sa bezbjednošću i sigurnošću u svom radnom okruženju.

Društvo će preuzeti sve praktične korake da:

 • Poboljša uslove rada;
 • Kontinuirano radi na poboljšanju performansi u pogledu sigurnosti i bezbjednosti;
 • Teži da održi ključne vrijednosti sigurnosti i bezbjednosti, integritet i vođstvo kako bi se postigao cilj.

 

Politika zaštite životne sredine

Društvo je implementiralo Sistem menadžmenta zaštite životne sredine koji je usklađen zahtjevima ISO 14001:2015.

Društvo je posvećeno sljedećem:

 • Očuvanju prirodnih resursa odgovornim korišćenjem energije i vode te sistematskim radom na povećanju energetske efikasnosti;
 • Ispunjavanju svih važećih zakonskih propisa;
 • Korišćenju recikliranog papira te kontinuiranom radu na smanjivanju otpadnog papira uvođenjem postupne digitalizacije poslovanja;
 • Uvođenju sistema razvrstavanja otpada te aktivnoj promociji odgovornog upravljanju otpadom među zaposlenicima;
 • Smanjenju štetnih emisija odabirom i korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora;
 • Osiguranju potrebnih resursa za sprovođenje postavljenih ciljeva i aktivnosti.

Navedenim pristupom Društvo želi podstaknuti i druge da pokažu vlastitu odgovornost prema zaštiti životne sredine te korporativnu odgovornost prema zaposlenima, trećim stranama i javnosti.

 

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Društva zasniva se na sljedećim ciljevima kvaliteta:

 • Pružanju usluga u skladu sa ugovorenim zahtjevima, odnosno ispunjenju očekivanja i zahtjeva zainteresovanih strana;
 • Stalnom razvoju ljudskih resursa kao temeljnom potencijalu;
 • Korektnom odnosu sa dobavljačima proizvoda i usluga, koje smatramo partnerima u postizanju zacrtanih ciljeva;
 • Usklađivanju poslovnih aktivnosti sa zakonskim i drugim normama;
 • Razvijanju dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima;
 • Obezbjeđenju kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada;
 • Ispunjenju očekivanja zaposlenih;
 • Motivisanju zaposlenih da aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada;
 • Postupanje zaposlenih u skladu sa utvrđenim procedurama, pravilnicima i dodjeljenim odgovornostima.