O nama

"Otpadne vode" d.o.o. Budva

Osnovano je dana 03.03.2020. godine, od strane Opštine Budva kao jednočlano privredno društvo. Kroz politiku kvaliteta , zaštitu na radu i zaštitu životne sredine, usredsređeni smo na očuvanje životne sredine. Društvo posjeduje vodnu dozvolu i licencu za upravljanje komunalnim otpadnim vodama-upravljanje i rad postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Djelatnosti

Komunalne djelatnosti

Od strane osnivača Društvu je povjereno obavljanje sledećih komunalnih djelatnosti od javnog interesa:

  • Prečišćavanje otpadnih voda iz domaćinstva i voda sličnog sastava iz javne kanalizacije
  • Ispuštanje otpadnih voda iz domaćinstva i voda sličnog sastava iz javne kanalizacije
  • Tretman i zbrinjavanje kanalizacionog mulja