Otpadne vode doo Budva

"Otpadne vode" d.o.o.Budva osnovano je dana 03.03.2020. godine, od strane Opštine Budva kao jednočlano privredno društvo.

Od strane osnivača Društvu je povjereno obavljanje sledećih komunalnih djelatnosti od javnog interesa:

  • Prečišćavanje otpadnih voda iz domaćinstva i voda sličnog sastava iz javne kanalizacije i njihovo ispuštanje u recipijent
  • Tretman i zbrinjavanje kanalizacionog mulja

Novosti